StartInformatie inzake gegevensbescherming

Informatie inzake gegevensbeschermingGegevensbescherming in een notendop

Hieronder beschrijven wij in het kort wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren. U vindt gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in onze Privacyverklaring hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden

Telefon: +49 (0)571 86 0
Fax: +49 (0)571 86 1810
E-Mail: info (at) melitta.de

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Vooreerst verzamelen wij de gegevens die u ons zelf verstrekt. Het gaat hier bijvoorbeeld over de gegevens die u invoert bij het aanvragen van een nieuwsbrief. Ook wanneer u een product registreert of gebruikmaakt van onze diensten, verzamelen wij de door u verstrekte gegevens.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip van een paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op de website komt.

Analyse van uw gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van cookies en zogenaamde analysetools. De analyse van uw surfgedrag is anoniem en kan bijgevolg niet naar u teruggeleid worden. U kunt zich tegen die analyse verzetten of ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring in de rubriek "Modules en analysetools van derden".

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om de website vlot te doen werken.

Andere gegevens zijn bestemd voor de statistische analyse van uw gedrag als internetgebruiker (bv. via zogenaamde cookies). Die analyses zijn anoniem en kunnen niet naar u worden teruggeleid. U kunt tegen die analyse bezwaar maken. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring in de rubriek "Modules en analysetools van derden".

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de verzameling van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de verbetering, blokkering of verwijdering van die gegevens te vragen. U kunt ons te allen tijde contacteren op het in de juridische informatie vermelde adres indien u nog vragen hebt in verband met persoonsgegevens. Ten slotte hebt u het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Worden uw gegevens versleuteld verzonden?

Ja. Deze website maakt gebruik van encryptie om te vermijden dat onbevoegden toegang tot uw gegevens zouden krijgen.

Privacyverklaring

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden

Telefon: +49 (0)571 86 0
Fax: +49 (0)571 86 1810
E-Mail: info (at) melitta.de

I. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden uiteenlopende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat er zich bij gegevensoverdrachten via het internet (bv. e-mailcommunicatie) leemten in de beveiliging kunnen voordoen. Totale beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en voor direct marketingdoeleinden (Art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

Indien gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f van de AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking gebaseerd is, is te vinden in deze Privacyverklaring.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclameadvertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met die direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is te vinden in de juridische informatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn slechts mogelijk met uw toestemming. Wij zullen op voorhand om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat het een gewoon e-mailbericht te sturen naar info (at) melitta.nl. De intrekking van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsverrichtingen die plaatsvonden vóór de intrekking van de toestemming.

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voldaan aan onze wettelijke verplichting om een functionaris voor gegevens­bescherming aan te stellen. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevens­bescherming vindt u in de juridische informatie.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bezoekers van de website worden gewezen op hun recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken inzake gegevens­bescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf zijn hoofdzetel heeft, namelijk Noordrijn-Westfalen, Duitsland.

De contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming vindt u door op de volgende link te klikken: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbare, machineleesbare vorm aan u of aan een ander verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen. Indien u vraagt om rechtstreekse overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan zal dit maar gebeuren voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons toestuurt als websitebeheerder. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel in de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de adresbalk van de browser.

Indien de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op kosteloze informatie over de u betreffende persoonsgegevens die worden bewaard, de oorsprong en ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking en, zo nodig, een recht van verbetering, blokkering of verwijdering van die gegevens op ieder ogenblik in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. U kunt ons te allen tijde contacteren op het in de juridische informatie vermelde adres indien u nog vragen hebt in verband met persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemailings

Bij deze maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in onze wettelijke informatie gepubliceerde contactgegevens voor verzending van ongevraagd reclame- en informatie­materiaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclameberichten zoals spammails.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

II. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige webpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen maar dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies slechts toelaten in individuele gevallen, de aanvaarding van cookies voor bepaalde doeleinden of in het algemeen uitschakelen, en de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. De uitschakeling van cookies kan een beperkte functionaliteit van deze website tot gevolg hebben.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of bepaalde door u gewenste functies te bieden (bv. de functie winkelwagen), worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van de cookies om een technisch foutloze en optimale dienstverlening te kunnen bieden. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bv. cookies voor analyse van uw surfgedrag), worden ze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van deze pagina's verzamelt gegevens en slaat ze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het betreft:

- Browsertype en browserversie

- Gebruikt besturingssysteem

- URL-verwijzing

- Hostnaam van de computer die toegang vraagt

- Tijdstip van het verzoek

- IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens nadien te controleren als er enige aanwijzingen zijn van illegaal gebruik. Deze gegevens worden verzameld op grond van Art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in de technisch foutloze en optimale presentatie van de website. Daarom moeten de serverlogbestanden worden bijgehouden.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier of per telefoon, zullen wij uw gegevens, waaronder de door u verstrekte contactgegevens, opslaan om uw vraag en eventuele daarop aansluitende vragen te kunnen behandelen. Wij zullen die gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AVG). U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. Hiertoe volstaat het ons een gewone e-mail te sturen. De intrekking van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsverrichtingen die plaatsvonden vóór de intrekking van de toestemming.

De gegevens die u verstrekt in het contactformulier worden door ons bewaard tot u ons verzoekt om ze te wissen, tot u uw toestemming voor opslag intrekt of totdat het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bv. na afhandeling van uw verzoek). De dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wat betreft de bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bijkomende functies op de site te gebruiken. De gegevens die u hierbij opgeeft, zullen wij enkel gebruiken voor de aanbieding of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig ingevuld worden, zo niet zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld betreffende de omvang van de aanbieding of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij u via het bij de registratie opgegeven e-mailadres informeren.

De bij de registratie verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AVG). U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. Hiertoe volstaat het ons een gewone e-mail te sturen. De intrekking van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsverrichtingen die plaatsvonden vóór de intrekking van de toestemming.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u geregistreerd blijft op onze website en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensverwerking (klanten- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de rechtvaardiging, ontwikkeling of wijziging van de wettelijke betrekkingen (inventarisgegevens). Dat gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, punt b AVG, dat ons toelaat gegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina's (gebruiksgegevens) maar voor zover noodzakelijk om de gebruiker toegang te geven tot de dienst of om facturen op te maken.

De verzamelde klantengegevens worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

III. Modules en analysetools van derden

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics de gebruikersgegevens behandelt, vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit zo in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Ook kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens betreffende uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de browser plug-in via onderstaande link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie geplaatst dat de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische gegevens" van Google Analytics. Dit maakt de aanmaak mogelijk van rapporten met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers aan de site. Die gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Die gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op ieder ogenblik uitschakelen in de advertentievoorkeuren van uw Google Account of u volledig afmelden voor verzameling van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in de sectie "Opt-out" voor gegevensverzameling.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google om ten behoeve van Melitta gegevens te verwerken en wij houden ons strikt aan de eisen van de Duitse gegevensverwerkings­autoriteiten wat betreft het gebruik van Google Analytics.

IP-anonimisering

Op deze website is de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat Google uw IP-adres zal verkorten in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben onderschreven. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden overgebracht en daar worden ingekort. Google gebruikt die informatie om ten behoeve van de beheerder van deze website te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met de website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de websitebeheerder aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Rechtsgrond

De cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruikers om zowel de website als de advertenties te optimaliseren.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is belangrijk voor een aantrekkelijke voorstelling van onze onlinediensten en om de op onze website aangeduide plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, punt f AVG.


Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de Google privacy policy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt dan in kennis gesteld van de pagina's die u hebt bezocht.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube is belangrijk voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, punt f AVG.


Meer informatie over hoe de gebruikersgegevens worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

IV. Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw toestemming geven en het registratieproces voor de nieuwsbrief doorlopen. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u ten minste 16 jaar oud bent. Wij gebruiken dan uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam om u informatie over producten, aanbiedingen, diensten, promoties, wedstrijden en nieuws over onze merken Melitta, Cilia, Swirl en Toppits toe te sturen. Wij slaan deze gegevens op en verwerken ze voor het verzenden van marketing e-mails.

U kunt zich op ieder ogenblik eenvoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief. U vindt een link om zich uit te schrijven aan het einde van elke nieuwsbief. Of u kunt een annulatiemail sturen naar het volgende adres: info (at) melitta.nl

Gegevensanalyse door MailChimp

MailChimp stelt ons in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en welke links werden aangeklikt. Zo kunnen wij onder meer nagaan welke links bijzonder vaak worden gevolgd. De opslag en analyse van reacties van ontvangers wordt anoniem gemaakt en kan bijgevolg niet naar u worden teruggeleid.

Gedetailleerde informatie over MailChimp vindt u via deze link: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Rechtsgrond

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AVG). U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die werden verricht vóór de intrekking van de toestemming.

Bewaartermijn

Indien u interesse toont om zich in te schrijven op een nieuwsbrief, zult u een e-mail ontvangen waarin u uw inschrijving op die nieuwsbrief moet bevestigen (dubbele opt-in-mail). Belangstellenden die hun registratie niet bevestigen, worden 7 dagen na verzending van de dubbele opt-in-mail geschrapt.

Geslaagde nieuwsbriefregistraties (bevestiging door dubbele opt-in) worden opgeslagen tot de belangstellende de nieuwsbrief annuleert. U kunt zich uitschrijven via een annulatiemail naar info (at) melitta.nl of rechtstreeks via een link aan het einde van elke nieuwsbrief.

Wanneer een belangstellende gedurende 2 jaar geen nieuwsbrief heeft ontvangen, wordt de toestemming opnieuw gevraagd via een dubbele opt-in-mail. Indien de dubbele opt-in-mail niet wordt bevestigd, worden de geregistreerde gegevens verwijderd.

V. Hoster

Wij gebruiken hostingdiensten van it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin and PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

Met die hosters werd een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten. Dat moet ervoor zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met bestaande wetten inzake gegevensbescherming en dat wij controle behouden over de gegevens die op de servers van de hosting service provider worden opgeslagen.

Het gebruik van die diensten is belangrijk voor een stabiele dienstverlening. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, punt f AVG.

Versie: April 2018